Storage

พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ (Volume/Object Storage)

พื้นที่เก็บข้อมูลบน Public Cloud สามารถใช้งานพื้นที่
ได้ไม่จำกัด เลือกขนาดของพื้นที่ เพิ่ม ลดขนาดได้ตามการ
ใช้งาน ดูแลความปลอดภัยและป้องกันการสูญหายของข้อมูล
โดย Cloud Provider เพิ่มความมั่นใจให้กับข้อมูลมากยิ่งขึ้น

Features

Volume

      พื้นที่เก็บข้อมูลที่สามารถใช้งานได้บน Cloud เปรียบได้กับฮาร์ดดิสก์ ที่เชื่อมต่อกับ Instance สามารถเพิ่มความจุของพื้นที่ได้ตามต้องการ และเป็น Volume Storage ที่มีความเร็วในการอ่านและเขียนสูง สามารถ สร้าง ลบ ติดตั้ง ถอดการติดตั้ง และขยายขนาดของ Volume ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บเบราว์เซอร์

Plug and Play

ใช้งานได้ง่ายเพียงสร้าง Volume Storage และ Attach Volume ไปยัง Instance

Flexibility

ผู้ใช้สามารถ Attach หรือ Detach Volume และ ย้ายไป ใช้งานกับ Instance อื่นได้ตามที่ต้องการ

Backup & Restore (Coming Soon)

สำรองข้อมูล และเรียกคืนข้อมูลเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และ ป้องกันการสูญหายให้กับข้อมูลของผู้ใช้

Extend Instance Storage

ผู้ใช้สามารถเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลให้กับ Instance ตามต้องการ ด้วย Volume Storage

คิดค่าบริการตามการใช้งาน โดยคิดจากขนาดของ Volume (GB) ต่อชั่วโมง

Object Storage (Coming Soon)

การเก็บข้อมูลไว้บน Cloud Server ในรูปแบบของ Object File ที่สามารถจัดการข้อมูลได้ง่าย โดยการ Upload หรือ Download File ผ่าน URL

Easy to Access

สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

No Limit Size

สามารถเก็บข้อมูลได้ด้วยพื้นที่ที่ไม่จำกัด

Protect your Data

ป้องกันการสูญหายของข้อมูลด้วยระบบที่มีความเสถียร

Local Storage with High Speed

พื้นที่เก็บข้อมูลเป็น Storage ที่มีประสิทธิภาพสูง และตั้งอยู่ภายในประเทศ

Ready to get started?

By Create Accout you agree to the Terms of Service and Privacy Policy