Networking

ระบบคลาวด์เน็ตเวิร์ค (Cloud Networking)

ระบบเน็ตเวิร์คบน Public Cloud ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและจัดการผ่านหน้าเว็บเบราวเซอร์ได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถ
เลือกใช้งานได้ทั้ง Public Network เชื่อมต่อกับโลกภายนอก หรือ
เลือกใช้งาน Private Network เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ที่มากขึ้น

Load Balance (coming soon)

      ตัวช่วยกระจายงานไปยัง Instance ใน Cluster โดย Load Balance เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้งานภายนอกระบบกับ Server เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานของระบบ สามารถรองรับผู้ใช้งาน Instance ได้มากขึ้น

Networking-img01

Add Instance to Cluster

สามารถเพิ่มจำนวน Instance เข้าไปใน Load balance Cluster ได้ไม่จำกัด

Increase Reliability and Availability

เพิ่มความมั่นคงให้ระบบด้วยการทำ Redundancy ของ Instance

Zero Downtime Upgrade

ช่วยในการ Upgrade ระบบเพื่อป้องกันความผิดพลาด และป้องกันระบบล่ม

Elastic IP

สามารถเปลี่ยน IP ในการเข้าถึง Load Balance ได้

คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงต่อชั่วโมง

Elastic External IP

External IP เป็น IP Address ของ Instance เปรียบเสมือนบ้านเลขที่ในการระบุตำแหน่ง เพื่อเข้าถึง Instance ได้ทุกที่และทุกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถย้ายหรือปรับเปลี่ยนไปยัง Instance อื่น ๆ ได้ตามความต้องการ

Easy to Use

สามารถเชื่อมต่อ หรือ ยกเลิก การเชื่อมต่อ IP ได้ง่ายด้วยตนเอง ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

Flexibility

สามารถย้าย ปรับ สลับ IP ไปใช้งานกับ Instance อื่น ๆ ได้ตามต้องการ

Reserving

สามารถจอง IP ใหม่ หรือ เก็บ IP เดิมไว้ใช้งานในภายหลังได้

ฟรี! สำหรับการใช้ Floating IP (หากติดตั้งอยู่กับ Instance)

หมายเหตุ คิดค่าบริการรายชั่วโมง หากไม่มีการติดตั้งกับ Instance

 

Ready to get started?

By Create Accout you agree to the Terms of Service and Privacy Policy