DEPA คือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยการสนับสนุนให้มีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลยุค Thailand 4.0 ภายใต้ 2 โครงการหลัก ได้แก่

  1. โครงการคูปองอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ Depa Mini-Transformation Voucher สำหรับโครงการคูปองอุดหนุนฯ เป็นโครงการที่มุ่งการผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงการใช้ Digital Platform โดยสนับสนุนเงินให้เปล่าในการซื้อและใช้บริการซอฟต์แวร์และดิจิทัลจากผู้ให้บริการในโครงการฯ จำนวน 100% แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำกัดสิทธิ 1 SME ต่อ 1 ทุน
  2. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจ SME ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภาษี 200% โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกับกรมสรรพากร ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยการลดภาษี 200% คือ หัก 100% เป็นค่าใช้จ่าย และหักค่าเสื่อมได้อีก 3 ปี รวมเป็น 200% (ภาษีที่หักต้องอยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด)

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด เป็นสมาชิก Depa Provider เลขที่ 145 ผู้ให้บริการด้าน Cloud Technology เพื่อสนับสนุนให้ SME นำเทคโนโลยี Cloud ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรด้วยบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Infrastructure-as-a-Service), ซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) และแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) ผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบฐานข้อมูลหรือเครือข่ายกับทาง DEPA ได้โดยตรง เพียงแค่มีคุณสมบัติดังนี้

  1. จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย และมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบเอ็ดของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ทั้งนี้กรณีเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอื่น ต้องรับความเห็นชอบจากคณะทำงานเป็นกรณีไป
  2. มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ในประเทศไทย มิใช่เป็นเพียงตัวแทนเพื่อขายหรือให้บริการ
  3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. ได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตหรือพัฒนาหรือบริการซอฟต์แวร์ เช่น ISO/IEC 29110 หรือ Capability Maturity Model Integration (CMMI) หรือมาตรฐานอื่นๆ ตามที่สำนักงานกำหนด อย่างหนึ่งอย่างใดจากหน่วยรับรอง (Certified Body)
  5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกปิดกิจการ หรือมีคดีความ ถูกฟ้องร้องเป็นที่ประจักษ์ในชั้นศาล
  6. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ และไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของกรมบัญชีกลาง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ทางบริษัทยินดีช่วยตรวจสอบคุณสมบัติ และดำเนินการประสานงานทุกขั้นตอนกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ท่านได้รับสิทธิตามโครงการ