บทความ

Cloud Migrationคือขั้นตอนในการย้ายข้อมูลด้วยCloud Computing

ในปัจจุบันองค์กรสามารถทำ Cloud Migration ได้หลากหลายรูปแบบโดยทั่วไปแล้วจะทำการคัดลอกข้อมูลและแอพพลิเคชั่น 3 รูปแบบนี้

  1. ย้ายระบบจากศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่ (ศูนย์ข้อมูลในพื้นที่) ไปยังPublic Cloud
  2. ย้ายระบบจากCloudหนึ่งไปยัง Cloud อีกแห่งหนึ่งหรือที่รู้จักกันว่าการโยกย้าย Cloud-to-Cloud
  3. ย้ายระบบ Cloud กลับไปสู่ระบบเดิมออกจากระบบ Cloud กลับไปที่ศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่ (ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น)

 

ประโยชน์ของ Cloud Migration

 

การโอนย้ายระบบคลาวด์คือการจัดเก็บภาษีและข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่โดดเด่นของตนเองได้รับความสำเร็จมากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง (โมเดล Pay-as -you-go) ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า

 

กระบวนการทำระบบคลาวด์

 

ปกติขั้นตอนและกระบวนการในการเคลื่อนย้ายมวลชนจะแตกต่างกันหลายรูปแบบของการย้ายระบบที่ต้องการดำเนินการหรือทรัพยากรเฉพาะที่ต้องการการเคลื่อนย้ายของเมฆให้คุณผู้ที่คุณคุณบริการคลาวด์เป็นต้น

 

สิ่งอำนวยความสามารถสะดวกที่จำเป็นสำหรับปฐมวัยในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การย้ายระบบผู้ซื้อสินค้าคลาวด์ความสามารถด้านในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การทำงานร่วมกัน Thailand ข้อมูลและความสามารถด้านในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การเคลื่อนย้ายได้อย่างลงตัวหัวเรื่อง: การโยกย้ายระบบผู้ซื้อสินค้าอาจส่งผลเสียต่อหัวเรื่อง: การทำงานสร้างภาระให้มากขึ้นและนำ สู่หัวเรื่อง: การไปใช้จ่ายด้านไอทีที่สูงสุดสูงขึ้นจะส่งผลเสียในห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่ละด้าหนังสือน

 

เครื่องมือและบริการในการทำการโยกย้ายระบบคลาวด์

 

เครื่องมือและบริการหัวเรื่อง: การย้าย Thailand ข้อมูลบนคลาวด์มีเครื่องมือและบริการต่าง ๆ เพื่อช่วยในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การจัดทำระบบผู้ซื้อสินค้าคลาวด์ตัวอย่าง arrow ผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะเช่น Amazon Web Services (AWS) ไมโครซอฟท์ Azure, Google และนิภาเมฆผู้บริการคุณผู้ให้ให้บริการคลาวด์ในห้างหุ้นส่วนจำกัดพื้นที่โดยเครือข่ายส่วนตัวเป็นโดยเฉพาะหัวเรื่อง: การถ่ายแจ้งการโอน Thailand ข้อมูลรวมถึงหัวเรื่อง: การย้าย Thailand ข้อมูลผังองค์กรและติดตามความสามารถคืบหน้า: ภาพประกอบของหัวเรื่อง: การย้าย Thailand ข้อมูลต้นแบบ