One Click App

TensorFlow

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบ NoSQL จัดเก็บข้อมูลเป็น Collection
เป็น Library หนึ่งของ Google ที่ใช้สำหรับในการทำ Machine Learning
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

Features

Fast to Deploy

สามารถสร้าง Content Website ได้สะดวกและรวดเร็ว

Easy to Use

ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเริ่มด้วยตนเอง

Machine Learning

สำหรับผู้ที่ต้องการทำ Machine Learning

Scalable

สามารถขยาย Cluster Web Hosting ได้ตามต้องการ

Pay-as-you-go

เลือกเปิดใช้งาน Instance เฉพาะเวลาที่ต้องการใช้งานได้

Powered by Public Cloud

ใช้พลังประมวลผลของเครื่อง Server ที่มีประสิทธิภาพสูง

ฟรี! สำหรับการใช้การ TensorFlow
หมายเหตุ: คิดค่าบริการตามขนาดของ Instance ที่เลือกใช้

Ready to get started?

By Create Accout you agree to the Terms of Service and Privacy Policy