กิจกรรม Hackathon ที่ให้นักเรียนมาทำกิจกรรมเพื่อแข่งขันโปรแกรมด้าน AI อีกทั้งยังได้เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนจากหลายโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้งานของระบบ Nipa.Cloud เพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดย ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

Nipa.Cloud ได้สาธิตพร้อมลงมือปฎิบัติไปกับนักเรียนในการใช้งาน Nipa Cloud Platform (NCP) โดยการสร้าง Instance บน Cloud เพื่อเตรียมพร้อมให้กับน้องๆ ในการแข่งขัน Hackathon ในครั้งนี้

บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน น้องๆ นักเรียนได้รับทั้งความรู้และฝึกฝนความสามารถในการเขียนโปรแกรม อีกทั้งยังได้ใช้งานระบบ Cloud เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้น้องๆ ได้เปิดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี