One Click App

Docker

(Contents Management System หรือ CMS)

Docker สามารถจัดการและแบ่งทรัพยากรในเซิร์ฟเวอร์
เป็นส่วนๆ เรียกว่า Container ซึ่งจะแบ่งแยกออกจากกัน
อย่างชัดเจน สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ต้องการบนแต่ละ
Container ได้

Docker + Ubuntu 16.04

Fast to Deploy

สามารถสร้าง Content Website ได้สะดวกและรวดเร็ว

Flexibility

สามารถใช้ซอฟท์แวร์ได้หลายเวอร์ชั่นบนเครื่องเดียวกันกัน

Use Worthy Resource

ใช้ Resource ของ Instance ได้อย่างคุ้มค่า

Easy to Upgrade

Upgrade ระบบของคุณได้ง่ายขึ้น ด้วย Docker Container

Work with Load Balance

เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับการเข้าถึง
Content Website ได้มากขึ้น

Optimized

ปรับตั้งค่าประสิทธิภาพการทำงานของ WordPress
โดย Nipa.cloud

ฟรี! สำหรับการใช้การ Docker
หมายเหตุ: คิดค่าบริการตามขนาดของ Instance ที่เลือกใช้

Ready to get started?

By Create Accout you agree to the Terms of Service and Privacy Policy