เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีรับมอบใบรับรองผู้ผ่านการประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561 เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของไทยไปสู่ระดับประเทศและระดับสากล ณ ห้อง Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นำโดย นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561” จากการดำเนินงานใน 1 ปีที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกันส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ ให้ผู้ประกอบการสามารผ่านการรับรองมาตรฐานได้ตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้

ซึ่งบริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ได้ผ่านการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง ISO/IEC 29110 จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้มีบริษัทซอฟต์แวร์ 104 ราย ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 29110 จึงหมายถึงการพัฒนาศักยภาพขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ด้วยการปรับปรุงความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น สามารถสร้างความเชื่อมั่น และโอกาสให้เกิดการยอมรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

โครงการดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 เพื่อยกระดับและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการคุณภาพของซอฟต์แวร์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอบรมเชิงปฎิบัติการ การให้คำปรึกษา และการตรวจประเมิน ครอบคลุมในพื้นที่ภาคเหนือ กลาง ใต้ และอีสาน ทั้งนี้ในงานดังกล่าว มีการมอบรางวัลพิเศษแก่ผู้ประกอบการยอดเยี่ยมจากการประเมินมาตรฐาน และมอบใบรับรองผู้ผ่านการประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และมีการจัดกิจกรรม Quality Network อีกด้วย